NAVODNJAVANJE BOROVNICA

SISTEM ZA NAVODNJAVANJE BOROVNICA

Na osnovu decenije iskustva u praćenju proizvođača borovnice od pripreme za sadnju i sadnje pa sve do berbe, možemo konstatovati da su navodnjavanje i ishrana najveći izazovi u uzgoju. Sam uzgoj nije posebno komplikovan, za rane sorte berba se završava do polovine jula i do završetka berbe treba vam nekoliko tretmana po pitanju zaštite. Borovnicu ne napaduju mnoge bolesti i štetočine. Po tom pitanju u poređenju sa proizvodnjom jabuke ili paradajza njihova proizvodnja ima mnogo više izazova i daleko je teža nego proizvodnja borovnice. Sve te prednosti u uzgoju borovnice će se anulirati ako se krajnje ozbiljno ne pristupi navodnjavanju.


Specifičnost korenovog sistema: Korenov sistem borovnice je jedinstven. Njegova specifičnost u odnosu na druge biljke ogleda se u tome što on ne poseduje sitne dlačice (hife – vide se na poprečnom preseku pod mikroskopom) koje višestruko povećavaju i površinu i moć upijanja (apsorbcije) i vode i hranljivih materija. Korenov sistem borovnice nema moć da sa jutarnjim navodnjavanjem apsorbuje dnevno potrebnu dozu vode i hranljivih materija. Ovo je jedan od dva ključna podatka u navodnjavnju i ishrani borovnica. Zbog toga navodnjavanje borovnice morate vršiti nekoliko puta na dan.


Dnevna norma navodnjavanja: U punoj vegetaciji (računamo već od pete godine) biljci je u periodu pune vegetacije dnevno potrebno oko 6l vode. U proračunima uvek treba ići na 8l vode na dan po biljci. Ta norma se uzima u proračune bez obzira da li borovnice gajite u zemljištu ili u saksijama. Prevedeno na površinu po jednom hektaru vam je potrebno vode min 30-35m3 /dan, u proračunima uvek ići na 40m3/dan. I bitno je naglasiti da je ta količina potrebna u intervalu od 07.00-08.00 časova ujutru do 17.00-18.00 časova popodne.

Kapaciteti bunara/vodozahvata, testiranje bunara: Strogo vodite računa kod izbora “bunardžije”. Nije dovoljno da izbuši bunar, spusti pumpu i kaže – ima vode. Da bi vam bilo koja firma, koja se bavi navodnjavnjem, isprojektovala sistem mora da ima sledeće podatke o bunaru:


            a) Statička visina (nivo vode kada pumpa ne radi),
            b) Dinamička visina (nivo vode kada pumpa radi),
            c) Kapacitet bunara pri datoj dinamičkoj visini,
            d) Granica peskarenja (daje nam max kapacitet do kojeg smemo “opteretiti” bunar),
            e) Položaj ugradnje pumpe.

Dobar bunardžija nije skup bunardžija. U praksi smo imali mnogo više slučajeva gde smo “napamet” projektovali sistem, “na reč” bunardžije. Prave bunardžije rade testiranje bunara i prave izveštaj. Bitno je da odredi granicu peskarenja. Vama nije svejedno da li ćete imati kapacitet bunara 150 l/min i više ili će kapacitet bunara biti 30-40 l/min. 99% svih bunardžija će vam garantovati kapacitet 25-30 l/min. Sa tim kapacitetom morate imati akumulaciju/rezervoar u koji bunarska pumpa malog kapaciteta gura vodu a onda druga pumpa većeg kapaciteta gura vodu u sistem navodnjavanja. A bušenje bunara se plaća po metru našao bunardžija 30 l/min ili 150 l/min. Vaš zahtev bunardžiji treba da bude 120 l/min i više za plantaže preko 1ha, minimalno 90 l/min ako je plantaža do 1ha. Sa tim kapacitetom rešavamo navodnjavanje direktno iz bunara, nije nam potrebno akumuliranje vode i dodatna pumpa. Naravno, postoje i tereni gde nije moguće obezbediti taj kapacitet.

Dinamika navodnjavanja: Prvo navodnjavnje se po pravilu izvodi 1-2 sata po izgrevanju Sunca a poslednje oko 17.00-18.00 časova. Nikako ne zaboravite da je i borovnica živo biće. Imamo potpunu analogiju sa organizmom čoveka. I mi ujutru treba da doručkujemo, da imamo energije za radni dan, bolje je da imamo više manjih obroka i nikako nije dobro da kasno večeramo i odemo na spavanje. U punoj razvijenosti biljke, u periodu pred berbu i do polovine berbe treba da biljkama u proseku obezbedite 6-8 navodnjavanja na dan. To znači da navodnjavnje treba da imamo na svakih 1,5-2 sata. Na početku vegetacije i posle berbe dinamika se usklađuje sa vremenskim prilikama i fazom razvoja biljke. Vreme navodnjavanja po zoni meri se minutama. Ako je navodnjavanje borovnica u banku i kapljač kapaciteta 2l/h optimalno trajanje navodnjavanja je 12±1 minuta a ako je navodnjavanje borovnica u saksijama to vreme je 6-8 minuta za kapljač kapaciteta 4 l/h.

Merenje vlažnosti: Idealno je imati insrtrumente za merenje vlažnosti u tresetu ili supstratu. Na merno mesto postavljaju se 2 instrumenta. Prvi na dubinu oko 15cm a drugi na dubinu 30-40cm. Plići instrument pokazuje kada treba sistem da se uključi (vlaga padne na 60%) da dublji kada se sitem isključuje (vlaga dostigne 85-90%). U automatizovanim sistemima se koriste sonde a kod ručno upravljanih sistema odlični instrumenti su tenziometri.

navodnjavanje borovnica
navodnjavanje borovnica

Hemijska analiza vode sa stanovišta hidroponskog navodnjavanja: Drugi ključni podatak u definisanju tehnologije navodnjavanja i ishrane je hemijska analiza vode. Bez obzira da li radite uzgoj na banku ili u saksijama preporuka je da uvek uradite analizu sa stanovišta hidroponskog navodnjavanja. Ona je najpreciznija i tehnolozi na osnovu nje mogu:
  • definisati da li je potreban neki hemijski tretman vode pre navodnjavanja i
  • precizno odrediti količinu kiseline, vrstu (formulaciju) đubriva i količinu.
Možemo sa 100%-tnom sigurnošću reći da svaka voda mora da se prilagodi po pitanju pH vrednosti da bi korenov sistem borovnice mogao da apsorbuje vodu i hraniva. Ako nam je pH vrednost hranljivog rastvora u granicama 4.8-5.5 (idealno 5.2) onda ste stvorili uslove da se biljka pravilno hrani. Najčešće je dovoljno dodati kiselinu da bismo oborili pH vrednost. Međutim, u pojedinim regionima u Srbiji u vodi imamo višak natrijuma, bora, gvožđa i drugih štetnih mikro i makro elemenata. Naši tehnolozi poseduju formule za precizno izračunavanje pogodnosti vode za navodnjavanje. Nekim slučajevima neophodno je uraditi hemijski tretman da bi se odstranili (ili bar smanjili) štetni elementi.

Dva postupka za hemijski tretman vode za navodnjavanje: Najbolji (i najskuplji) tretman je reverzna osmoza. Njom se voda idealno “očisti”, dobijamo destilovanu vodu i onda moramo kroz sistem navodnjavanja da dodajemo potrebne elemente i kiselinu i da napravimo odgovarajući hranljivi rastvor. Praktično, bez automatizovanog sistema fertirigacije teško je upravljati procesom ishrane ako imate reverznu osmozu. Problem kod reverzne osmoze je što 50% vode trošite na regeneraciju – ispiranje “filtera”. Rezultat regeneracije je štetnim mikro i makro elementima zagađena voda i ozbiljan ekološki problem može biti gde se ta voda ispušta. O tome treba voditi računa na vreme. Kod velikih površina, kada su dnevne potrebe preko 150m3 vode, cena reverzne osmoze je izuzetno visoka.
Jeftinija varijanta je tretman kolonama sa smolama. Može se preporučiti ako su dnevne potrebe plantaže za vodom do max 100m3. Kao i kod reverzne osmoze i ovde imamo problem gde ispuštati otpadnu vodu posle regeneracije kolonama, pri čemu je u ovom slučaju količina vode značajno manja. Drugi problem je odlaganje smola kada dođe do njihovog zasićenja.

Reverzna osmoza


Kolone sa smolama (jonski izmenjivači)

Idealno je hemijsku analizu vode uraditi pre podizanja plantaže. Ako se kopa arterski bunar obavezno u fazi testiranja uzorkovati vodu i proslediti u ovlašćene institucije za hemijsku analizu vode sa stanovišta navodnjavnja. Kvalitet vode može biti takav da ugrozi celu investiciju, da dovede do 100%-tnog sušenja biljaka ili drastičnog smanjenja prinosa. U tim slučajevima je pametnije promeniti lokaciju. Ako je plantaža podignuta onda je jedino rešenje hemijski tretman. Na sledećem primeru možete videti razliku u stanju biljaka pre i posle hemijskog tretmana vode. U “sirovoj” vodi imamo višak natrijuma.

Hemijski tretman kod borovnice

Kada smo obezbedili vodu i imamo hemijski sastav pristupa se projektovanju sistema. Kod navodnjavanja borovnice imamo 2 različita sistema. Prvo je navodnjavanje lateralima (čvrsta creva) kada je borovnica posađena na banku, u zemljištu a drugo je hidroponsko navodnjavanje kada su borovnice posađenje u saksiji. Priprema vode i hranljivog rastvora je identična u oba slučaja.

Navodnjavanje borovnica posađenih u banku: Izvodi se po pravilu lateralima, čvrstim crevima kap po kap. Praksa je pokazala da su već od sadnje neophodna 2 laterala, jedan sa leve i drugi sa desne strane sadnica. Standardno se koristi korak 30cm sa protocima 1.2, 1.6 ili 2 l/h po kapljaču. Što je kapacitet kapljača veći to je otpornost istog na zapušavanje veća i obrnuto. Ako imate veće plantaže i veliki broj zona morate voditi računa da ciklus navodnjavanja od prve do poslednje zone završite za 1.5-2 sata i tada treba (najverovatnije) da koristite kapljače većeg kapaciteta.

Preporuka je da se i za ravan teren i teren u nagibu uvek koriste kapljači sa svojstvima: 

  • PC   (pritisak konstantan)
  • D-S ("drop-stop" - protiv iskapavanja) i 
  • AS   (antisifon - ne usisava čestice pri pražnjenju letarala).

Sa lateralom koji ima ova 3 svojstva obezbedićete ravnomerno navodnjavanje u prvom redu na prvoj sadnici i na zadnjoj sadnici u zadnjem redu. PC svojstvo bez obzira na konfiguraciju terena obezbeđuje ravnomeran protok. DS svojstvo će obezbediti da nema iskapavanja sve dok je visinska razlika početka i kraja reda do 3.5m. To znači da se isključivanjem sistema navodnjavanja svi kapljači istovremeno stati sa navodnjavnjem a uključivanjem sistema svi će istovremeno početi da kaplju. Kako smo već naveli da su intervali navodnjavanja veoma kratki, 6-8 minuta u saksijama ili oko 12 minuta na banku, za preciznu distribuciju vode i hraniva izuzetno je bitno da imamo laterale/kapljače sa ovim svojstima. Ako su visinske razlike početka i kraja reda preko 3.5m onda u samom lateralu dodajemo DNL ventile kojima obezbeđujemo da i u takvim slučajevima nema iskapavanja. I na kraju AS svojstvo obezbeđuje da u slučaju da dođe do iskapavanja nemamo usisavanje čestica kroz rupicu na kapljaču, što bi moglo da dovede do zapušavanja istog.

sistem za navodnjavanje

ATP IRRIGATION čvrsta creva za navodnjavanje kap o kap

Navodnjavanje borovnica posađenih u saksiji: Razlika u odnosu na navodnjavanje u banku je što su intervali između 2 navodnjavanja kraći i što je trajanje jednog navodnjavanja kraće. U odnosu na navodnjavanje u banku imamo u toku dana 2-3 navodnjavanja više, prosečno oko 8 puta u punoj vegetaciji.

Suštinska razlika je da smo sadnicu “zarobili” u određenu zapreminu saksije i njen rast i razvoj su ograničeni tom zapreminom. Ona ne može iz spoljne sredine ništa da uzme. Sve moramo da joj damo kroz sistem za navodnjavanje, i vodu i hranu. Kada imamo uzgoj u saksijama uvek je preporuka da imamo automatizovan sistem navodnjavanja. Kod uzgoja na banku nije veliki problem ako iz raznoraznih razoga ni ceo dan nismo izvršili navodnjavanje, međutim, kod uzgoja u saksijama biljka doživljava ozbiljan stres već posle 6 sati ako nije dobila vodu i hranu. O ovoj činjenici morate voditi računa pri investiranju.

Bitno je da bar na jednoj zoni navodnjavanja imate mesto gde možete skupljati oced iz saksije da bi tehnolozi mogli da izmere pH i EC vrednost i da u odnosu na početne vrednosti proračunaju koliko biljka usvaja hraniva i šta dalje treba raditi. Kapljači obavezno treba da imaju PC i D-S svojstvo. Po saksiji projektujemo kapacitet kapljača 4 l/h. Varijante su da instalirate 1 kapljač od 4 l/h i 4 kapilarna creva ili 2 kapljača po 2 l/h sa po 2 kapilarna creva. Uvek preporučujemo da lateralno crevo ide odozdo. U tom slučaju kapilarna creva se ne oštećuju pri rezidbi i ne smetaju pri berbi.

Automatizacija u navodnjavanju borovnica:

S obzirom na već opisanu specifičnost korenovog sistema, intervale i dinamiku navodnjavanja, najbolje je projektovati sistem navodnjavanja sa automatskom regulacijom pH vrednosti, kontrolom EC vrednosti, automatskim uključivanjem zona i mogućnošću izbora jednog od više programa po kojem će se odvijati navodnjavanje i fertirigacija.

ATP ima više nivoa automatizacije u ponudi.

Najjednostavniji vid automatizacije je da obezbedimo automatsko uključivanje zona više puta na dan a ručno se podešava pH vrednost pravljenjem finalnog rastvora u nekom rezervoaru/kaci ili insertovanjem đubriva i kiseline direktno u sistem preko perifernih pumpi. Ovaj način upravljanja navodnjavanjem je više za hobi proizvodnju, za male površine, međutim, pedantni proizvođači i sa ovakvim sistemima postižu odlične rezultate.


Kaca sa finalnim rastvorom


Dve periferne pumpe

Bolji vid automatizacije je da takođe obezbedimo automatsko uključivanje zona više puta na dan i ručno podešavanje pH vrednosti, meĎutim, kod programiranja navodnjavanja imamo 3 faze: prvo navodnjavamo vodom i kiselinom (predirigacija), potom dodajemo i đubriva (irigacija i fertirigacija) i na kraju imamo kratkotrajno ispiranje sistema vodom sa kiselinom. Vremena za sve 3 faze se podešavaju prema upustvima tehnologa. Napomena: Kiselina se uvek dodaje, uvek se podešava pH na vredost oko 5.2! Tehnološki ovo je bolja varijanta, identična kao kod automatizovanih sistema navodnjavanja.

Elektro-ormar sa programatorom

Najbolji vid automatizacije je kada obezbedimo automatsku regulaciju pH vrednosti i merenje EC vrednosti. ATP IRRIGATION u saradnji sa kompanijom IRRITEC može ponuditi nekoliko rešenja. Ako imate plantaže površine preko 2 ha uvek predlažemo najbolje rešenje. To je Shaker Pro Gold rešenje na kojem možete imati 2 do 4 tanka sa đubrivima i jedan sa kiselinom, zatim do 64 programa fertirigacije i do 20 različitih programa navodnjavanja, upravljati sa 120 elektromagnetnih ventila žičanom vezom i sa još 96 ventila radio vezom, upravljati sa do 10 automatskih filtera, jednom master pumpom, do 4 pomoćne pumpe i jednom za fertirigaciju. Shaker Pro možete povezati sa meteo stanicam i sa njim ostvarujete GPRS, Wi-Fi i Ethernet vezu. Na taj način možete ga i daljinski kontrolisati i programirati. Vođenje proizvodnje sa ovakvim uređajem je “poezija”, pravo zadovoljstvo. Veliki broj programa navodnjavanja obezbeđuje Vam da isprogramirate navodnjavanje prema fenofazi u kojoj se biljke nalaze, zatim, kada radite proširenja ili imate više sorti na plantaži, da birate programe prema starosti biljaka, odnosno prema sorti. Kada se jednom Shaker isprogramira vaše je da vodite računa da vam tankovi sa đubrivima i kiselinom budu puni.

VAŽNA NAPOMENA: Ako nemamo hemijski tretman vode a imamo visoku pH vrednost, tvrdu vodu, visoku EC vrednost i preko 300-400mg bikarbonata, svakako moramo dodavati kiselinu da bismo spustili pH vrednost. Hemijskom reakcijom kiseline i bikarbonata oslobađa se ugljendioksid (CO2) koji je gas. Dok se bikarbonati ne svedu na nulu pH vrednost ne pada. Preporuka je da se koristi mix tank u kojem se obezbeđuje intezivno mešanje vode i kiseline, oslobađa se ugljendioksid i on odlazi u atmosferu. Ako nemamo mix tank, nego u zatvoren sistem insertujemo kiselinu, onda nastali ugljedioksid ostaje zarobljen u cevima. Ako voda mora duže da “putuje” kroz cevovod može doći do reverzne hemijske reakcije i onda je investcija uzaludna. Činjenica je da su mix tank i još jedna pumpa dodatni trošak, međutim, to je jedino tehnološki ispravno rešenje u slučajevima kada unapred nemamo hemijski tretman vode.Na reverznoj osmozi apsolutno nije potreban mix tank, međutim, kod kolona sa smolama morate voditi računa o intervalima regeneracije. Ako su dugi onda je mix tank neophodan, ako su intervali kratki onda je pitanje da li ćemo obezbediti dovoljno vode za plantažu, koliko trošimo kiseline i slično. Na sistemu navodnjavanja NE SMETE štedeti. U odnosu na celu investiciju možete uštedeti zanemarljivih par hiljada EUR a napraviti sebi štetu od nekoliko hiljada eur svake godine.

Shaker sa miks tankom

Shaker sa miks tankom

ATP IRRIGATION će uspešno isprojektovati bilo koji Vaš sistem navodnjavanja, namontirati i pustiti u rad. Automatizovan sistem navodnjavanja ćemo isprogramirati a tehnolozi će podesiti koncentracije đubriva i kiseline i parametre na automatici. Korisnike obučavamo za rad sa sistemima i isporučujemo neophodna uputstva. Laterali, kapljači, fiting, pumpe i automatika su od renomiranih italijanskih kompanija, servis i rezervni delovi su obezbeđeni. Za naše kupce projektovanje sistema za navodnjavanje je besplatno.

Sve informacije oko sistema za navodnjavanje možete dobiti na telefone:

☎️  +381 11 26 666 62;

☎️  +381 11 26 618 57 i

☎️   +381 63 80 37 132 ili

nam pisati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Vaš,

ATP IRRIGATION doo

Kontaktirajte nasPošaljite nam poruku

Kontakt forma

ATP Irrigation d.o.o.

ATP Irrigation d.o.o. posluje pod ovim nazivom od 2005. godine, a prethodno, kao ATP GROUP, od 1998. godine, tako da smo na tržištu Srbije prisutni već 20 godina. Radno vreme kompanije: Radnim danom od 8-16h, subotom 08-12h.

Adresa

ATP Irrigation
Bulevar Oslobođenja 172
11040 Beograd, Srbija

Pronađite nas
mode_edit